SG-Ratsfraktion Herzlake


Fraktionsvorsitzender

Stellv. Fraktonsvorsitzender

Ratsvorsitzende

Stellv. Ratsvorsitzender

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder